Husorden

 

For E/F Islands Brygge
§ 1 Trappeopgange
Beboerne skal udvise generel omsorg for trappeopgangene, det være sig både hoved- og køkkentrapper.

Henkastning af papir, cigaretskod, tyggegummi m.v. er ikke tilladt.

Henstillen af affaldsposer, aviser, fodtøj, møbler o.s.v. er ikke tilladt på hverken hoved- eller køkkentrapper. Det er tilladt (og ønskeligt) at der udlægges en dørmåtte ved både hoved- og køkkendøren. Beboeren skal selv renholde måtten. Måtten må ikke rystes på trappen.

Det er tilladt at hænge billeder op i opgangen forudsat:

  • Ophæng skal ske fra kroge helt oppe under loftet (så væggen ikke beskadiges).
  • Billedrammer skal være lavet af plexiglas (ingen glasrammer).
  • Billeder skal være i ramme.
  • Der i opgangen er enighed om billederne.
  • Opgangen skal fremstå ensartet.

Samt at ejerforeningens bestyrelse godkender at vilkårene er opfyldt.

§ 2 Affald.
Affald skal anbringes i skralderummets containere i gården. Bortskaffelse af glas og flasker henvises til de offentlige containere for genbrugsglas. Storskrald som ikke fjernes med dagrenovationen kan kun afleveres ifølge aftale med viceværten/gårdmanden.
§ 3 Støjende Adfærd.
Trafik på trapper, i porte og gennemgange, samt ophold i gården skal foregå under hensyntagen til øvrige beboere. Der skal udvises fornøden hensyn til de øvrige beboere mht. benyttelse af TV, stereoanlæg, musikinstrumenter og reparationsarbejde m.m. Brug af maskiner, boeren og banken må kun ske inden for følgende tider:
Hverdage : kl. 8.00-19.00
Lør-, søn- og helligdage : kl. 10.00-18.00
Støj der kan genere andre beboere efter kl. 23.00 er ikke tilladt.
§ 4 Rygning.
Rygning på Ejerforeningens fællesarealer er ikke tilladt – dog er fællesgården undtaget. Fællesarealer omfatter bl.a. trappeopgange, porte, gennemgange, lofts- og kælderarealer.
§ 5 Fremleje.
Ved fremleje står ejeren af lejligheden inde for at lejeren overholder vedtægter og husorden.
§ 6 Navnetavler.
Det er dem enkelte ejers pligt, at oplyse viceværten om sit navn, således at dette kan opføres på navnetavlerne i hovedtrappen samt ved dørtelefonen. Foreningen betaler for skilt til dørtelefon ved ejerskifte. Andre ændringer af navn betales af ejer selv.
§ 7 Pulterrum.
Det er ejerens pligt, at der på lejlighedens pulterrum er påsat en korrekt adresse. Skiltet bestilles hos og påsættes af viceværten. Ejerforeningen betaler for udgiften. Rygning er forbudt af hensyn til brandfare.
§ 8 Cykler m.m.
Cykler, knallerter m.v. må ikke henstilles langs muren i fællesgården. Ligeledes må cykler, knallerter m.v. ikke stilles på trappeopgange, i gennemgange og porte i ejendommen. Parkering af cykler, knallerter og andre motorkøretøjer er ikke tilladt i gården. Cykelparkering skal ske i den aflåste kælder beliggende under Reykjaviksgade 1-3. Der henvises i øvrigt til ordensreglementet for fællesgården. Beboerne i Ejerforeningen har med en fællesnøgle adgang til fællesgården samt til cykelkælderen.
§ 9 Barnevogne.
Barnevogne må ikke placeres så de er til gene for andre beboere. Placering af barnevogne i opgangen må kun finde sted, hvis der stadig er fri adgang samt at opgangens dobbeltdøre kan åbnes.
§ 10 Husdyr
Det er tilladt at holde husdyr i mindre omfang, såfremt der drages omsorg for, at de ikke er til unødig gene for de øvrige beboere. Det er ikke tilladt at lufte sine husdyr i gården jvf. Ordensreglement for fællesgården.
§ 11 Vinduer på fællesarealer
Beboere som åbner vinduer for udluftning af fællesarealer, det være sig vinduer så f.eks. hoved-, køkkentrappe, loftsrum, Vaskekælder, tørrerum m.v., er pligtig til selv at sørge for at få dem lukket om aftenen, eller når/hvis der indtræder dårligt vejr.
§ 12 Belysning
Beboerne anmodes om at holde øje med, om belysningen fungerer som den skal. Ved defekt belysning bedes beboeren rette henvendelse til viceværten.
§ 13 Gade- / Gårdfacader
Opsætning af parabolantenner, altankasser, foderbrætter m.v. udenfor ens lejlighed og vinduer er forbudt. Dog må altankasser opsættes indvendig på altanen. Fodring af fugle m.m. er ikke tilladt. Skiltning af enhver art kræver bestyrelsens tilladelse.
§ 14 Ventilation og udluftningskanaler
El-ventilatorer må ikke tilsluttes ejendommens ventilationssystem, da sådanne individuelle ventilatorer blokerer systemet og blæser røg og damp ind i andres lejligheder. Det er kun tilladt at opsætte ventilatorer med recirkulering. Ved ændring eller tilslutning af anden ventillation- og udluftningskanaler skal beboeren indhente tilladelse hos bestyrelsen inden arbejdet påbegyndes.
§ 15 Vådrum
Ændring af overfladebelægningen på badeværelsesgulve og ændringer af afløb og andre installationer i badeværelse, toilet og køkken som kan medføre vandskade, skal udføres af førsteklasses fagudlærte og/eller autoriserede håndværkere med henblik på at undgå efterfølgende vandskade på ejendommen.
§ 16 Vaskekælder
Ved benyttelse af ejendommens vaskekælder, er beboerne pligtig til nøje at følge det gældende reglement der er ophængt nede i vaskekælderen. Tøjtørring må kun finde sted på tørrelofter samt de steder, hvor tørrestativer er opsat.
§ 17 Nøgler
Nøgler til Ejerforeningens fælles faciliteter kan rekvireres hos viceværten mod betaling. Ved fraflytning/salg skal fællesnøglerne overdrages til ny ejer.

Såfremt en ejer fremlejer sin lejlighed, er denne pligtig til at overdrage fællesnøglen til lejer.

§ 18 Ejendommens installationer

Der må kun lukkes for brugsvand og radiatorcirkulation af autoriseret VVS-installatør. De enkelte beboere og forretninger som berøres heraf skal have mindst 1 uges varsel. Kontakter der er i uorden, fejl og mangler ved belysningen m.v. skal anmeldes til viceværten.


Ved akutte tilfælde f.eks. rørsprængning, hvor viceværten ikke kan træffes, bør et bestyrelsesmedlem eller administrator kontaktes før rekvirering af håndværkere, for at friholde beboeren for at hæfte for retningen.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20.april 1998.
Note fra bestyrelsen:
Selv om der i ejendommen findes en vicevært, bedes de enkelte beboere i Ejerforeningen medvirke til, at der er pænt og ryddeligt i og omkring ejendommen. Endvidere henstiller bestyrelsen til beboerne at, man ved adfærd, som kan medføre gener for de nærmeste beboere, informerer herom med godt varsel inden på begyndelsen.