Vedtægter

Vedtægter gældende for EF Islands Brygge
MATRIKEL NR.: 77, 78, 79 og 80 Amagerbro Kvarter
BELIGGENHED:

Islands Brygge 13
Reykjaviksgade 1, 3, 5
Thorshavnsgade 16, 18, 20, 22, 24
NAVN:
§1.
Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 77, 78, 79 og 80 Amagerbro Kvarter.
HJEMSTED:
§2.
Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.
FORMÅL:
§3.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse som lejlighedsejere.
VÆRNETING:
§4.
Foreningen ved dens bestyrelse er rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser. Københavns Byret skal være værneting for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender mellem lejlighedsejere indbyrdes, og foreningen og lejlighedsejere.
FORENINGENS MEDLEMMER:
§5.
Foreningens medlemmer er ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendomme. Enhver lejlighedsejer er pligtig at være medlem af foreningen og medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende lejlighed skal stedse være sammenhørende.
ADMINISTRATION OG Á CONTO BETALINGER:
§6:
På den årlige generalforsamling vælges en administrator til at varetage den samlede ejendoms drift.

Administrator afholder og fordeler efter fordelingstal alle udgifter til administration af ejendommen, herunder forrentning og afdrag af eventuelle fælles lån, forsikringer, vicevært, vedligeholdelse og renholdelse af samtlige fælles-arealer og installationer m.v.

Administrators almindelige honorar afholdes som fællesudgift og fastsættes efter advokattaksterne på basis af en lejeværdi der svarer til lejeværdien for de udlejede lejligheder. Herudover betales honorar for udarbejdelse af regnskab, for fordelingen af fællesudgifter m.v. og administration af foreningen.

Enhver lejlighedsejer indbetaler et på den årlige generalforsamling i henhold til et af bestyrelsen forelagt budget, fastsat á conto beløb til afholdelse af fællesudgifter eventuelt á conto varmebidrag jfr. §8. Lejligheder ejede af Jens Nielsen er der særlig aftale om.

Det nævnte beløb indbetales kvartalsvis eller månedsvis efter generalforsamlingens bestemmelse.

Opgørelse over fællesudgifterne ved ejendommens drift forelægges ved den årlige generalforsamling. Det enhver lejlighedsejer eventuelt påhvilende restbidrag skal indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse respektive 8 dage efter at meddelelse om det på generalforsamlingen vedtagne og godkendte regnskab er udført til enhver lejlighedsejer.

Såfremt en ejerlejligheds ejer ikke rettidigt – senest 8 dage efter forfaldsdag – har indbetalt á conto fællesudgifter og eventuelt á conto varmebidrag eller restbidrag i henhold til et af generalforsamlingen godkendt regnskab, påløber et påkravsgebyr, når foreningens administrator må rykke for betalingen. Påkravsgebyret svarer til for det almindelige lejemål gældende, jfr. lejelovens bestemmelser herom.

Enhver ejerlejlighedsejer er endvidere forpligtet til at forrente sine restancer overfor ejerforeningen med pengeinstitutternes sædvanligt gældende overtræksrente.
UDVENDIG OG INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE:
§7.a.

Den fælles vedligeholdelse omfatter murværk, gadedøre, vinduer udvendigt og altaner, trappeopgange, herunder udvendig vedligeholdelse af hoveddøre, samt af fællesarealer og af fælles anlæg i øvrigt, herunder stigrør, faldstammer, aftrækskanaler, hovedelledninger m.v. indtil disses individuelle forgreninger i den enkelte lejlighed og uanset, om de nævnte rør, kanaler, ledninger m.v. er ført igennem den enkelte lejlighed. Alt træværk m.v. skal males i samme farve.

Såfremt en ejerlejlighed skal istandsættes som følge af vandskade eller lignende, for hvilket ejerlejlighedsejeren ikke har noget ansvar, afholdes udgiften af foreningen, som har regrés mod eventuelle ansvarligheder.

Enhver lejlighedsejer er pligtig at give de af administrator anviste håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer eller ombygninger. Bortset fra nødstilfælde har ejerforeningen kun pligt til at betale håndværkere, som er rekvireret via administrator eller vicevært, og den enkelte ejerlejligheds ejer hæfter derfor selv for håndværkere, som den pågældende har rekvireret. For så vidt udvendig maling af ejendommens vinduer finder sted, er ejerlejligheds ejeren pligtig, samtidig at foranledige vinduerne kittet og malet indvendigt, for så vidt dette er påkrævet.

Ejeren må ikke foretage udvendig maling af træ eller murværk, uden efter forudgående indhentet tilladelse fra administrator, og i overensstemmelse med dennes direktiver.

UDVENDIG OG INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE:
§7.b.
Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler alene ejeren af denne. Nævnte vedligeholdelse omfatter såvel maling, hvidtning og tapetsering og anden vedligeholdelse som: Fornyelse af gulve, træværk, murværk, puds, elektriske installationer, gas- og vandhaner m.v. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes således at forsømmelsen vil være til gene for de øvrige lejlighedsejere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist.

Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for lejlighedsejerens regning og om fornødent, søge fyldestgørelse i foreningens panteret.

VARME OG VARMTVANDSANLÆG:
§8.
Varme og varmtvandsanlægget drives for fælles regning. Over varmeregnskabet medtages dog kun beløb der i henhold til den enhver tid gældende lejelov kan medtages over varmeregnskabet med retsvirkning for lejerne. Udgifterne fordeles ikke efter fordelingstal men efter almindelige principper i udlejningsejendomme.

Alle reparationer, herunder også reparationer der har fornyelseskarakter, henføres under en særlig post i årsregnskabet og fordeles på de enkelte lejligheder efter fordelingstal. Hver lejlighedsejer indbetaler á conto et af bestyrelsen fastsat beløb til bestridelse af udgifterne til varmeregnskab.

EJERLEJLIGHEDERNES OMFANG OG BENYTTELSE: §9. En ejerlejlighed omfatter det areal som er tilgængeligt gennem lejlighedens hovedindgangsdør med ydermur og mur mod fællesarealer samt halvdelen af nabomur, altanareal, lofts- og pulterrum, eller eksklusive benyttelse af det til den pågældende ejerlejlighed hørende lofts- og pulterrum, således som dette er beskrevet i anmeldelsen til tinglysning og det dermed fulgte kort over den pågældende ejerlejlighed, samt en andel af fællesrettigheder.

Kælderrum som de oprindelige ejere disponerer over ved tinglysningen af nærværende vedtægter, inddrages under fællesarealet, men de nuværende ejere har vederlagsfri brugsret til de respektive rum, så længe de har bolig i ejendommen.

Enhver lejlighedsejer har brugsret, udlejningsret, salgs- og belåningsret og testationsret over sin ejerlejlighed, ligesom hans rettigheder og forpligtelser kan gå i arv og være retsforfølgningsgrundlag.

Udlejning af enkelte værelser må dog ikke ske i et sådant omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, end der er værelser i denne, og lejligheden må ikke får karakter af klublejlighed.

Uden foreningens samtykke må erhvervsmæssig benyttelse kun finde sted i det omfang dette lovligt fandt sted ved lejlighedens første erhvervelse som ejerlejlighed. Tilladelsen kan til enhver tid trækkes tilbage med rimeligt varsel.

Udstykning af en ejerlejlighed i flere ejerlejligheder kan ikke finde sted, uden at dette og de nye fordelingstal er blevet godkendt på en generalforsamling.

De i ejendommen værende erhvervsandele, der er opdelt under et, kan dog udstykkes uden generalforsamlingens samtykke.

Lejlighedsejeren må ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed herunder flytte eller fjerne ikkebærende skillerum i det omfang dette ikke er til gene for medejerne. Hertil nødvendige rørgennemføringer eller lignende kan kun gennemføres med samtykke af de lejlighedsejere der berøres heraf, dog at det på en generalforsamling kan bestemmes, at en lejlighedsejer er pligtig at finde sig i rørgennemføring m.v. eventuelt mod erstatning for midlertidig og varige gene, og kun for så vidt hans vægring må anses for at være uden rimelig grund.

Lejlighedsejeren er pligtig at indhente bygningsmyndighedernes tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet og tilstille administrator en kopi af byggetilladelsen og af bygningsattest samt en tegning.

Med hensyn til installationer der kræver udvidet forbrug af gas, vand eller el, skal tilladelse inden installationerne foretages, indhentes hos administrator, der som vilkår for tilladelse af sådanne installationer kan kræve, at ejeren betaler en variabel afgift, svarende til det øgede forbrug.

Tilladelsen meddeles yderligere under den forudsætning, at lejlighedsejeren er ansvarlig for skader, som måtte være en følge af, at installationen overbelaster de eksisterende forsyningskanaler og afløbsinstallationer og at lejlighedsejeren i tilfælde af, at senere lignende installationer måtte medføre krav fra myndighedernes side om udvidelse af sådanne forsyningskanaler og/eller afløbs-installationer, og den af lejlighedsejeren foretagne installation har medvirket til en overbelastning, der medfører krav om en udvidelse, betaler en efter forholdene passende andel af udgifterne til udvidelsen eventuelt med adgang til forholdsmæssig refundering af beløbet hvis tilsvarende installation i andre lejligheder der herved benytter udvidelsen. Til sikkerhed for dette krav kan foreningen kræve, at lejlighedsejeren indbetaler et depositum foruden ovennævnte variable afgift.

Såfremt der ikke opnås enighed om, hvilken andel af eventuelle udvidelsesomkostninger der påhviler lejlighedsejeren, afgøres dette spørgsmål endeligt ved en voldgiftsret bestående af 2 voldgiftsmænd, udmeldt af Grundejernes Landsforbund som skal have særligt kendskab til ejerlejlighedsinstituttet.

Opnår disse ikke en enighed, udmeldes en opmand af Sø- og Handelsrettens præsident, der endeligt afgør tvisten indenfor de 2 voldgiftsmænds beløbsramme.

Voldgiftsretten afgør tillige endeligt omkostningerne ved voldgiftssagen. Voldgiftsretten skal lægge vægt på den gavn- og brugsværdi som den pågældende installation eller modernisering medfører for den enkelte lejlighedsejer.

FÆLLES INSTALLATIONER, MODERNISERINGER M.V.: §10. Enhver lejlighedsejer er pligtig at tilslutte sig fællesantenneanlæg og andre lignende mindre anlæg og betale en forholdsmæssig andel af anlægs- og driftsudgifterne for så vidt et flertal efter fordelingstal stemmer for sådanne anlægs gennemførelse. Enhver lejlighedsejer er pligtig at medvirke til, og betale en forholdsmæssig andel af større anlægs- og driftsudgifter ved moderniseringer, nyinstallationer m.v. som vedtages af generalforsamlingen med 85% af stemmerne af lejlighedsejerene, både efter antal og fordelingstal. Udgiftsfordelingen sker efter fordelingstal, med mindre det godtgøres, at denne fordeling vil virke åbenbart urimelig for een eller flere lejlighedsejere. Såfremt en modernisering direkte berører en lejlighedsejers lejlighed kan han i det omfang det er muligt, nægte at lade installationerne udføre i sin lejlighed, og herefter kun deltage med en forholdsmæssig del af udgifterne ved anlægget og driften, men er pligtig af affinde sig med rørgennemføringer m.v. Såfremt enighed om udgiftsfordelingen i henhold til nærværende § ikke i de ovennævnte tilfælde opnås, afgøres tvisten endeligt af en efter reglerne i §9 nedsat voldgiftsret.
HUSORDEN, MISLIGHOLDELSE M.V.: §11. Enhver lejlighedsejer er pligtig at udøve sin medbenyttelsesret til den fælles ejendomsret undergivne rettigheder, installationer, anlæg og indretninger på hensynsfuld måde. For benyttelsen af en ejerlejlighed gælder den for almindelige lejemål gældende husorden. Særligt bemærkes dog, at husdyr må holdes i mindre omfang, således at disse ikke er til gene for ejendommen eller beboerne. Parkering på fællesarealer er ikke tilladt uden efter aftale med foreningens bestyrelse. Foreningen kan, efter omstændighederne kræve vederlag for benyttelse af parkeringsplads. I tilfælde af at en lejlighedsejer væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, herunder ved undladelse af betaling af de ham påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme lovlige påbud som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger ham, eller ved gentagen krænkelse af husordenen eller hensynsløs adfærd overfor medejerne, kan bestyrelsen forlange at den pågældende lejlighedsejer fraflytter sin lejlighed med 3 måneders varsel til de første i en måned. Bestyrelsen skal i så fald godkende den lejer som lejligheden eventuelt udlejes til.
PANT: §12.  Ved udstedelse af skøde på en ejerlejlighed skal køberen, ved at lade skødet lyse tillige som pantstiftende, give foreningen panteret i sin ejerlejlighed og dertil hørende andel i fælles rettigheder for et beløb på kr. 10.000,00 til sikkerhed for foreningens krav på den til enhver tid værende ejer af den pågældende ejerlejlighed. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, at panteretten forhøjes til et beløb svarende til et halvt års á conto fællesudgifter og et halvt års á conto varmeudgifter. Panteretten respekterer til enhver tid lån i almindelige og særlige realkredit-institutter samt lån i sparekasser og banker med løbetid mindst 8 år, eventuelt til forhøjet rente og deklarationer til Det Offentlige der kræves tinglyst som betingelse for bygningsforandringer og tilbygninger, ligesom panteretten respekterer de for tiden lyste servitutter, byrder og behæftelser. Endvidere respekterer panteretten det eller de, i henhold til første skøde på den pågældende ejerlejlighed til sælgeren udstedte pantebreve samt med bestyrelsens samtykke, lån der optages i erhvervelse af en ejerlejlighed. Den til enhver tid værende lejlighedsejer hæfter personligt for gæld og restancer til ejerlejlighedsforeningen, også selvom sådan gæld hidhører fra tidligere ejere.
GENERALFORSAMLING:
§13.

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.


De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Beslutninger vedrørende større anlægs- og driftsudgifter ved moderniseringer, nyinstallationer m.v., kræver at 85% af stemmerne af lejlighedsejerne både efter antal og fordelingstal, stemmer herfor, jfv. §10 stk. 2, kræves dog, at 85 % af stemmerne af lejlighedsejerne, både efter antal og fordelingstal, stemmer herfor. Såfremt forslaget, uden at være vedtaget, efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 og for så vidt angår bestemmelserne i §10, stk. 2, 85% af de fremmødte stemmeberettigede, såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage og på denne kan forslaget, uanset antallet af fremmødte, vedtages med 2/3 og for så vidt angår bestemmelserne i §10 stk. 2, 85% af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.


Til vedtagelse om opløsning af ejerforeningen, kræves enighed.

§14.

Hvert år i april måned afholdes ordinær generalforsamling.


Første gang april 1980.


Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter:
Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

  • Valg af formand for bestyrelsen for så vidt han afgår.
  • Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.
  • Valg af suppleanter.
  • Valg af revisor og suppleant for denne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning hertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 

§15. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Forslag der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldel-sen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted. 
§15a. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Forslag der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldel-sen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted. 
§16. Ethvert medlem har ret til at få angivet emne behandlet af generalforsamlin-gen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet senest den 15. marts. Stemmeret kan udøves af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.
§17.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.


I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

BESTYRELSEN: §18.

Bestyrelsen består af en formand, der vælges særskilt, og herudover af 4 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter.


Den oprindelige ejer Jens Nielsen har ret til at besætte den ene af bestyrelsesposterne selv eller ved en fuldmægtig, så længe han er ejer af lejlighederne i ejendommen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som for at være valgbare skal være medlemmer af foreningen, vælges af generalforsamlingen.


Hver andet år afgår formanden.


Af de af generalforsamlingen øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordningen bestemmes for samtidig valgte medlemmer og suppleanten ved lodtrækning og ellers ved den række-følge i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted.


Afgår 1 eller 2 af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer mellem 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, indtræder den eller de valgte suppleanter i bestyrelsen.


Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.


Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§19. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender og fører tilsyn med foreningens drift og administration.
§20.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller ved hans forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede.


Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemme-flerhed. Står stemmerne lige gør formanden, eller i hans forfald næstformandens stemme, udslaget. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer der har del-taget i mødet.

TEGNINGSRET: §21. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og 2 andre medlemmer af denne.
GRUNDFOND: §22. Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter, jfv. §6 stk.2, oprettes en grundfond hvortil ejerne årligt skal bidrage med 1% af ejendomsværdien indtil fondens størrelse udgør 4% af denne værdi.
REVISION: §23. Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor der vælges af generalforsamlingen.

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.


I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger, og kan fordre enhver oplysning som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres revisionsprotokol.


I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

ÅRSREGNSKAB: §24. Foreningens årsregnskab er kalenderåret. Det første regnskabsår løber dog fra den 1/9 1978 til den 21/12 1979. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.
§25. Uanset at ejendommen matr. nr. 77, 78, 79 og 80 Amagerbro Kvarter er opdelt som 4 selvstændige ejerlejlighedsejendomme, vil disse være at administrere som 1 ejerlejlighedsejendom, således at alle 4 ejendomme har fælles vedtægt, at alle rettigheder og forpligtelser, herunder fordelingen af fælles-udgifter m.v. er fælles for alle 4 ejendomme efter fordelingstal forholdsmæs-sigt efter det stedse skal være fælles bestyrelse, øvrige foreningsorganer og fælles generalforsamling.
§26. Nærværende dokument* begæres lyst som servitut på samtlige ejerlejligheder under matr. nr. 77, 78, 79 og 80 Amagerbro Kvarter, som gensidig berettigede og bebyrdende deklaration. Deklarationen respekterer til enhver tid, uden særlig påtegning, lån i almindelige og særlige realkreditinstitutter med statusmæssige forpligtelser og til forhøjet rente.

Påtaleberettiget er foreningen v/dens bestyrelse og enhver lejlighedsejer. Med hensyn til de ejendommen påhvilende prioriteter, byrder, rettigheder og forpligtelser, henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Nærværende vedtægter er gældende fra den ekstraordinære generalforsamling den 10. maj 1990.

København den 1/11-1992
Som administrator:
Underskrift af daværende administrator.
I bestyrelsen: Underskrifter af daværende bestyrelse
*Da dette er en afskrift af originalen, er underskrifterne ikke med.